ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A WEBOLDAL ÜZEMELTETŐJÉNEK ADATAI

Üzemeltető: essa Design Kft
Adószáma: 23953576-2-11
Cégjegyzék száma: 11-09-020556
Elektronikus levelezési címe: info@joapro.hu


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A www.joapro.hu domain név alatt a fent megnevezett üzemeltető hirdetési szolgáltatási felületet ad a hirdetők számára. A hirdetések feladása alap esetben díjmentesen vehető igénybe, a kiemelt hirdetések egyszeri díjban, előre fizetendők.

Az oldal üzemeltetője jogosult az apróhirdetést moderálni, törölni, ha az apróhirdetés politikai, személyes jogokat, törvényt vagy jóízlést sértők.

Weboldalunk a feladott hirdetésekkel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal, a hirdetések tartalmáért kizárólag a hirdetést feladó személy felelős, aki a hirdetés feladásakor a hirdetési szabályzatunk elolvasásával és megértésével ezt el is fogadja!


APRÓHIRDETÉSEK KEZELÉSE:

Weboldalunk célja, hogy értékes információkkal szolgáljon a látogatói számára, így az ingyenesen feladott apróhirdetéseket adminisztrátoraink ellenőrzik és moderálják.

Weboldalunkon figyelmeztetéssel, majd teljes kizárással büntetjük azokat a hirdetőket, akik halmozott hirdetéseket adnak fel így előnyt szerezve a többi hirdetés között, illetve azokat, akik szándékosan hirdetnek irreleváns kategóriában és más a látogatóink számára ártalmas szándékkal hirdetőket is! A nem kívánatos szexuális tartalmú, erkölcsi, vagy vallási, politikai nézeteket sértő, személyes jogokat sértő hirdetéseket azonnal töröljük, illetve súlyos esetben továbbítjuk az arra illetékes hatóságok felé.A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME:

Az Üzemeltető minden tekintetben elkötelezett a személyes adatok korrekt és törvényes kezelése iránt, és szükségesnek tartja, hogy szerződő felek a szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési, illetve adatfeldolgozási tevékenység során a hatályos jogszabályi előírások alapján járjanak el. Szerződő felek rögzítik, hogy személyes adat a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan személyes adatot minden esetben jogszabályi felhatalmazás, vagy az érintett tájékozott hozzájárulása alapján gyűjtenek, kezelnek, illetve továbbítanak harmadik személyek részére, a jogszabályban, illetve a hozzájárulásban meghatározott körben, célból és mértékig. A személyes adatoknak a szerződő felek közötti továbbítása minden esetben csak a jelen megbízási szerződés teljesítése érdekében történhet.

Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy a továbbított személyes adatokat kizárólag a szerződés teljesítésének érdekében, az ehhez szükséges mértékig használják fel. A továbbított adatok a megbízás eredményes ellátásától eltérő célra nem kezelhetőek vagy használhatóak fel.

A hirdetési szolgáltatást igénybe vevő felhasználók egyúttal tudomásul veszik, hogy a hirdetésben szereplő adataik a hirdetésilehetosegek.hu weboldal minden látogatója számára láthatóvá válnak.

Szerződő felek kötelesek megtenni minden szükséges technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok biztonsága érdekében. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a szerződés teljesítéséhez vagy teljesítése során a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján kezeli és továbbítja.

A megadott adatok hitelességét az oldal üzemeltetője semmilyen körülmények között nem hivatott vizsgálni és az esetleges okozott károkért nem vállal felelősséget. A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatót mentesíti valamennyi olyan költség, kár és felelősség alól, amelyet harmadik személyek támasztanak a Szolgáltatóval szemben a Megrendelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatos kötelezettségeinek megsértése miatt.


AZ ÜZLETI TITOK VÉDELME:

Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatosan tudomásukra jutott, a másik fél üzleti titokkörébe tartozó adatot, információt, tényt bizalmasan kezelik.

Szerződő felek rögzítik, hogy az üzleti titok körébe tartozik különösen: a másik fél üzleti kapcsolatai, árképzési módja, ügyfélköre, beszállítóinak és megrendelőinek személye, továbbá fejlesztési eredményei. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy az üzleti titok súlyos sérelmét jelenti különösen, ha a másik fél az üzleti titok körébe tartozó adatot, információt, tényt nyilvánosságra hozza, jogosulatlan harmadik személlyel közli vagy ilyen személy számára hozzáférhetővé teszi, illetőleg ha az üzleti titok körébe tartozó adatok, információk, tények felhasználásával a titokgazda ügyfeleivel a titokgazda tevékenységi körébe tartozó bármely tevékenység ellátására önálló jogviszonyt létesít. A titkossági kötelezettség nem vonatkozik az olyan adatra, információra, tényre, amely már az információhoz jutott fél birtokában volt az információnak az információt nyújtó fél általi feltárása előtt, illetőleg amely már az előtt nyilvános volt, hogy azt az információt nyújtó fél feltárta.

Nem tartoznak az üzleti titok körébe azok az információk, amelyet a Szolgáltatónak a szerződés teljesítése érdekében kell harmadik személlyel megosztania. Szerződő felek rögzítik, hogy nem sérti a titkossági kötelezettséget a hatáskörrel rendelkező hatóság általi megkeresés teljesítése. Szerződő felek kölcsönös titoktartási kötelezettsége időbeli korlát nélkül, a szerződés megszűnése után is fennáll.


A JÓ HÍRNÉV VÉDELME:

Szerződő felek kölcsönösen elismerik a másik fél jó hírnévhez való jogát és kötelezettséget vállalnak minden olyan magatartástól való tartózkodásra, amely a másik fél jó hírnevét sértené.

Szerződő felek a másik fél jó hírnevének védelme érdekében kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hozzájuk érkező, a másik fél tevékenységével kapcsolatos, harmadik személytől érkező kritikai megfogalmazást tartalmazó küldeményeket az üzleti titokkörbe tartozó információkra vonatkozó eljárási rend szerint bizalmasan kezelik, és az érintett másik fél számára haladéktalanul megküldik.

Szerződő felek kölcsönös jó hírnév védelmi kötelezettsége időbeli korlát nélkül, a szerződés megszűnése után is fennáll.


AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA:

Az általános szerződési feltételek módosításának a jogát a Szolgáltató fenntartja. Az általános szerződési feltétel módosítása azon a napon lép hatályba, amely napon az általános szerződési feltételek módosított szövegét a Szolgáltató honlapján közzéteszi.

Az általános szerződési feltételek módosítása nem érinti a módosítás hatályba lépése előtt megkötött szerződések tartalmát, az azon szerződésen alapuló jogokat és kötelezettségeket.

Módosítva: 2012.12.10.
  google plus